Архитектура

Структура студијског програма

         

Студијски програм  структуиран је кроз неколико подручја наставе (архитектура, урбанизам, конструкције, визуелне комуникације, развој архитектуре, општи предмети). Кичму Студијског програма чине предмети који су организовани као рад у студију, при чему студенти у индивиуалном или групном раду на конкретном пројекту стичу потребна знања, вештине и компетенције у области архитектуре, урбанизма и осталих сродних области.

 

Сврха студијског програма

 * Оспособљавање студената за развој и примену научних и стручних знања и достигнућа у области архитектуре.

 * Стицање професионалне квалификације из области архитектуре.

 * Стицање права за наставак образовања на дипломским и касније на докторским академским студијама из области архитектуре, конструкција у архитектури и урбанизма.

Информације

Шеф студијског програма:
доц. др Џемила Бегановић
dzbeganovic@np.ac.rs

Трајање студија: 4 године (8 семестара)
240 ЕСПБ

Академски назив:
Дипломирани инжењер архитектуре (Дипл. инж.арх.)

Број места: —

Школарина за самофинансирајуце студенте: ——– рсд

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

 

 

Број места на студијском програму - Архитектура

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Архитектура

Циљеви студијског програма

Завршетком основних академских студија студент треба да:

 * поседује основна знања потребна за разумевање процеса архитектонског и урбанистичког пројектовања и архитектонског инжењерства
 * научи да се придржава закона, стандарда и моралних и етичких норми струке,
 * има способност за комуникацију и размену информација и идеја о проблемима везаним за архитектонску и  урбанистичку струку са одговарајућим стручњацима унутар и ван струке,
 * примењује стечена знања и навике у свом даљем стручном и академском образовању и усавршавању,
 * разуме утицај архитектуре и урбанизма на друштво и околину, и показује морални и етички став у решавању пројектантских и инжењерских задатака,
 * критички процењује аргументе, претпоставке, апстрактне концепте и податке при доношењу одлука и решава архитектонске и урбанистичке проблеме на креативан начин.

Компетенције дипломираних студената

Завршетком основних академских студија студент је оспособљен да:

примењује знања о архитектонском обликовању, основама теорије конструкција, основама технологије градње, социјалним, културним, рационалним и ирационалним аспектима средине,
препознаје, описује и решава основне пројектантске и инжењерске проблеме,
препознаје, описује и решава основне проблеме у урбанистичкој струци,
поседује довољно знања из историје и теорије архитектуре, уметности, хуманистичких и друштвених наука, а у циљу усклађивања односа човека и архитектуре, потом архитектуре и окружења по мери човека, као и развијања свести о делатности архитекте у друштву,
пројектује објекте мање сложености,
води мањи грађевински захват и учествује као сарадник у планирању, извођењу, надзирању и одржавању већих архитектонских захвата.