Аудио и видео технологије

Структура студијског програма

          

  

  Овај наставни план даје могућност да се студенти оспособе за послове рачунарског инжењерства, администрирање мултимедијалним мрежама, техничко вођство у телевизијским и радио станицама, дизајнирање слике и звука, компјутерске анимације, пројектовање акустичких просторија за репродукцију говора и музике, као и за дизајнирање мултимедија и Web-a.

Циљеви студијског програма

Савладавањем овог Студијског програма студент стиче опште и предметно специфичне способности чиме су постигнути следећи циљеви:

 * да студенти стекну општа, као и професионална знања, развију креативне способности и овладају специфичним практичним вештинама из области аудиотехнике, ТВ технике, компјутерске анимације и мултимедија и тиме стекну сигурну основу за успешно запошљавање;

 * да се формира инжењер аудио и видео технологија, који ће моћи да примени и прати врхунске технологије с којима се данас ради у области звука и слике;

 * постизање компетенција, академских вештина, као и метода за њихово стицање из технилогија у области звука и слике. Тежиште је стављено на развој креативних способности, затим на овладавању специфичним вештинама (снимање слике, звука, креирању аудио и видео информација, студијски рад), кроз велики број лабораторијских вежби, семинарских радова, пројеката и сл;

 * да повезује основна знања из различитих области и примењује их (аудиотехника, видео техника, компјутерска анимација, медијска писменост, менаџмент);

 * да пружа базично знање које се може континуирано надограђивати користећи доступну литературу и курсеве специјализованих намена;

 * да има изграђену свест о професионалној етици у медијском пословању у циљу дугорочног успеха;

 * да има способност рада у мултикултуралној средини, као и напредне концепте рада примерене захтевима медија.

 

Информације

Шеф студијског програма:

Трајање студија: 4 године (8 семестара)
240 ЕСПБ

Академски назив:
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж.електр. и рачунар.)

Број места: —

Школарина за самофинансирајуце студенте: —— рсд

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

sd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

 

Број места на студијском програму - Аудио и видео технологије

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Аудио и видео технологије