Грађевинарство

Структура студијског програма

Студијски програм основних академских студија Грађевинарства, траје четири године (8 семестара), има укупно 240 ЕСПБ бодова, припада пољу техничких наука и даје стручни назив дипломирани инжењер грађевинарства. Студијски програм Грађевинарства представља заокруживање професионалног образовања грађевинских инжењера у складу са позитивном националном и међународном законском регулативом. На ОАС Грађевинарство изучава се 48 предмета (39 обавезних и 9 изборних). На првој години студија изучава се 12 наставних предмета (11 обавезних и 1 изборни, који се бира од два понуђена предмета). На другој години студија изучава се 12 наставних предмета (11 обавезних и 1 изборни, који се бира од два понуђена предмета). На трећој години студија изучава се 12 наставних предмета  (9 обавезних и 3 изборна, од којих се један бира од два понуђена предмета, а друга два се бирају од понуђена 3). На четвртој години  изучава се 12 наставних предмета, ( 8 обавезних и 4 изборна од којих се по 2 бирају из групе од по 3 понуђена предмета).

 

 

 

Сврха студијског програма

Сврха стицања разумевања ширине и сложености ове основне стручне области јесте да се студенти припреме за даље усавршавање и да им се пружи подршка у идентификацији личних професионалних афинитета, односно у препознавању уже стручног и специјалистичког професионалног усмеравања.

 

 

 

 

 

Информације

Шеф студијског програма:
Доц. др Александар Радаковић
aradakovic@np.ac.rs

Трајање студија: 4 године (8 семестара)
240 ЕСПБ

Академски назив:
Дипломирани инжењер грађевинарства (Дипл. инж.грађ.)

Број места: —

Школарина за самофинансирајуце студенте: ——- рсд

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија – стари програм

Број места на студијском програму - Грађевинарство

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Грађевинарство

Циљеви студијског програма

Стицање одговарајућег високог образовања у области пројектовања и технологије грађења грађевинских објеката. Студијски програм има за циљ стицање квалификације која омогућава самостално и одговорно бављење пословима у области пројектовања и реализације грађевинских објеката.

 

Компетенције дипломираних студената

Стечене компетенције дипломираних студената омогућују им да примене стечена знања и вештине у пракси и пренесу их сарадницима на послу; да прикажу и презентују резултате свог рада на одговарајући начин (вербално, у писаној, графичкој и дигиталној форми), доступне и разумљиве свима; да препознају, описују и решавају основне пројектантске и инжењерске проблеме; да разумеју интеракцију између пројектовања, грађења и захтева корисника, средине и друштва; да под руководством лиценцираног грађевинског инжењера-пројектанта пројектују објекте мање сложености да под руководством лиценцираног грађевинског инжењера-извођача, воде мањи грађевински пројекат.