Računarska tehnika (DAS)

Struktura studijskog programa

           U toku studija predviđena su dva obavezna predmeta, po jedan u prvom i u drugom semestru, i 4 izborna predmeta u prva tri semestra od ponuđenih 5. U četvrtom semestru, u okviru seminarskog rada, predviđen je opis rezultata pripremljenih za publikovanje u odgovarajućim časopisima sa SCI liste (SCIE liste). Peti i šesti semestar predviđeni su za izradu doktorske disertacije. U okviru svakog semestra predviđena je izrada jednog seminarskog rada s mentorom. Publikovanje, odnosno prihvatanje za štampu dva rada, od kojih je bar jedan sa SCI liste, neophodan je preduslov za prijavljivanje teme za izradu doktorske disertacije.

 

 

Svrha studijskog programa

 

Studijski program doktorskih studija iz Računarske tehnike ima sledeću svrhu:

 * Osposobljavanje studenata za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća iz oblasti računarstva i informatike i osposobljavanje za kreativan rad,
 * osposobljavanje studenata za dalje usavršavanje na izabranom području i samostalni naučni i stručni rad,
 * stvaranje visokointelektualnog kadra iz oblasti računarske tehnike s ciljem njenog unapređivanja,
 * unapređenje kvalifikacione strukture stanovništva,
 * zadovoljenje potreba za stručnim i kvalifikovanim kadrom u društvenim, uslužnim, privrednim i drugim delatnostima.

Informacije

Doktorske akademske studije:

Trajanje studija: 3 godine (6 semestara)
180 ESPB

Akademski naziv:
Doktor nauka – Elektrotehnika i računarstva (Dr.)

Broj mesta:

Školarina za samofinansirajuće studente:                  rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Računarska tehnika

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
Računarska tehnika (DAS)      

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa jesu:

 * Usvajanje i prenošenje znanja i veština iz oblasti projektovanja hardvera, računarskih mreža i paralelnih i distribuiranih sistema, kao i sistema visoke pouzdanosti.

 * primena informacionih tehnologija u prirodnim, tehničkim, društvenim i drugim naukama i strukama,

 * ovladavanje veštinama pratkične upotrebe i primene informacionih tehnologija.

 

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Studenti će dobiti potrebnu stručnost za različite tehničke poslove i zanimanja u društvu, državnoj upravi i javnom i privatnom sektoru koji uključuje analitički način razmišljanja, temeljna znanja iz područja računarske tehnike i informatike. Takođe, omogućuje im se rad na fakultetima i različitim naučnoistraživačkim institutima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.