Рачунарска техника

Структура студијског програма

        

Овај Студијски програм нуди основне курсеве из математике, физике, електротехнике и електронике, и велики избор ужестручних предмета из области рачунарске технике. Предвиђено је да се настава изводи кроз предавања, аудиторне, лабораторијске вежбе и консултације и тако омогући испуњавање предиспитних обавеза и припрему за полагање завршних испита из изабраних предмета и завршног рада из једног од изабраних предмета. Од укупно 49 предмета у оквиру Студијског програма, обавезно је 27 предмета, као и стручна пракса и завршни рад. Сви предмети су једносеместрални. Семестар траје 15 неделја. Студијски програм се реализује кроз 8 семестара.

 

 

Сврха студијског програма

Сврха јесте да студенти стекну основу за стицање вештина и знања која су им потребна да би по дипломирању заузели одговарајуће позиције у областима и системима који су ослоњени на рачунарске, информационе, комуникационе и мултимедијалне технологије, као и за наставак истраживања или студија. Сврха јесте оспособлјавање студената да одржавају, пројектују и развијају рачунарске програме за разноврсне намене, пројектују, инсталирају и одржавају рачунарске мреже, пројектују, реализују и одржавају инф. системе.

 

 

 

 

 

Информације

Шеф студијског програма:
Доц. др Едис Мекић
emekic@np.ac.rs

Трајање студија: 4 године (8 семестара)
240 ЕСПБ

Академски назив:
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж.електр. и рачунар.)

Број места: —-

Школарина за самофинансирајуће студенте: —– рсд

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија 2018/2019.

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

 

Број места на студијском програму - Рачунарска техника

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Рачунарска техника

Исходи студијског програма

 * стицање теоријских и практичних знања потребних на тржишту радне снаге у области рачунарске технике,
 * задовољавање потреба привреде, јавних предузећа, здравства и образовања, за стручњацима у области рачунарске технике,
 * бржи привредни напредак Региона Нови Пазар и Републике Србије.

 

Компетенције дипломираних студената

Опште способности  односе се на овладавање методама, поступцима и процесима истраживања, развојем критичког и самокритичког мишлјења и приступа, примене знања у пракси, анализе, синтезе и предвиђања решења и последица, развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадња са ужим социјалним и међународним окружењем, професионалне етике. Предметно-специфичне способности надзиру ресурсе рачунарских, информац. и комуник. технологија појединаца и организација, решавају конкретне проблеме уз употребу научних метода и поступака, повезивање знања из различитих области и њихове примене, разумеју и дају допринос научним, математичким и теоретским основама на којима су засноване рачунарске, информационе, комуникационе и мултимедијалне технологије.