Софтверско инжењерство

Структура студијског програма

  Студијски програм основних академских студија Софтверско инжењерство, траје четири године, односно осам семестара, укупно има 240 ЕСПБ бодова, припада пољу техничко-технолошких наука и даје стручни назив дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства. Циљ Студијског програма јесте образовање и оспособљавање стручњака за послове који захтевају основна знања из области електротехнике и рачунарства-софтверско инжењерство.

Садржај Студијског програма, правила студирања, права и обавезе студената, али и друга питања од значаја за извођење студијског програма, штампају се сваке године као посебна публикација која је доступна јавности и у електронском облику. Упис кандидата врши се на основу конкурса који расписује Државни универзитет у Новом Пазару, а спроводи Департман за техничке науке (у даљем тексту Департман). Услови уписа на Студијски програм и други најбитнији елементи Студијског програма, као и начин студирања прописани су Статутом, Правилником о правилима студија Департмана и Правилником о упису студената на студијске програме Државног универзитета у Новом Пазару. Облици извођења наставе зависе од типа наставе: предавања, аудиторијске и лабораторијске вежбе, самостални рад студената, домаћи радови, колоквијуми, испити итд.

Активна настава се остварује кроз предавања, вежбе на табли и лабораторијске вежбе, консултације, менторски рад. Ова настава се остварује кроз стални контакт студената са наставницима и сарадницима. Предавања, вежбе и консултације одржавају се сваке недеље у семестру, према распореду.

Студијски програм чине обавезни и изборни предмети, који су груписани у академско-општеобразовне (АО), теоријско-методолошке (ТМ), научно-стручне (НС) и стручно-апликативне (СА) предмете. На првој години студија изучава се 9 обавезних наставних предмета. На другој години се изучава 10 наставних предмета (2 изборна од понуђених 4). На трећој години се изучава 10 наставних предмета  (5 обавезних, а од 9 понуђених студент бира 5 ). На четвртој години студија се изучава 8 наставних предмета, Стручна пракса и Завршни рад. Од 8 предмета 5 је обавезних (од 7 понуђених бира се 3). Поред Стручне праксе обавезан је и Завршни рад студената.

 

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма Софтверско инжењерство јесте образовање студената из области рачунарства и информатике, односно из пројектовања, развоја, контроле и верификације софтвера на нивоу основних академских студија, чиме се обезбеђује стицање одговарајућих компетенција у складу са потребама информационо-комуникационих система и технологија. Студијски програм Софтверско инжењерство прати динамичне промене у окружењу и свету, излазећи у сусрет потребама за новим компетенцијама, знањима и вештинама, које се захтевају од дипломираних софтверских инжењера, у циљу успешног обављања послова у организацијама различитог типа.

Департман за техничке науке претендује да пружи квалитетно образовање овог специфичног профила стручњака, који ће по завршетку основних академских студија својом индивидуалношћу у тимском раду, снагом акумулираног теоријског и практичног знања из поменутих области, дати допринос развоју савременог информационо-комуникационог друштва. Потреба за дипломираним софтверским инжењерима, који поред доброг познавања области дефинисања, развоја и верификације софтвера, познају могућности примене у информационо-комуникационим технологија све је изражајнија. Ови стручњаци учествују у подршци пословним процесима у организацијама, и уједно поседују знање и способност да непосредно учествују у активностима развоја пословних информационих и комуникационих система.

Студијски програм Софтверско инжењерство омогућава студентима стицање теоријских и практичних знања из електротехнике и рачунарства, рачунарства и информатике, развоја и примене софтвера у различитим применама.

Студијски програм Софтверско инжењерство конципиран је на основу ИЕЕЕ (Институте оф Елецтрицал анд Елецтроницс Енгинеерс) и АЦМ (Ассоциатион фор Цомпутинг Мацхинерy) препорука, сличних студијских програма високог образовања у Републици Србији, суседним земљама, сличних студијских програма на европским и америчким високошколским установама, тако да у потпуности прати савремене светске токове и стање струке. Из наведеног произилази да је он лако упоредив са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора. На тај начин постигли смо две важне ствари. Прво, сагласност нашег студијског програма са студијским програмима универзитета у Европи и свету, што ће студентима омогућити да, уколико то желе, део студија обаве на другим универзитетима/факултетима у иностранству или у нашој земљи (то се данас популарно зове мобилност студената). Друго, да су садржаји и начин извођења наставе такви да оно што студенти науче (то ми зовемо исходи учења), одговара захтевима будућих послодаваца и омогућује да без додатног обучавања, одмах успешно раде на пословима развоја сложених софтверских система.

 

 

Информације

Шеф студијског програма:

Проф. др Един Долицанин

 

Трајање студија: 4 године (8 семестара)
240 ЕСПБ

Академски назив:
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. софтверски инжењер)

Број места: –

Школарина за самофинансирајуце студенте: —— рсд

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

 

Број места на студијском програму - Софтверско инжењерство

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Софтверско инжењерство

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма Софтверско инжењерство јесте да након савладавања студијског програма студент стекне способност за креативну примену најновијих техника програмирања. Овај студијски програм обезбеђује најшира знања из области софтверског инжењерства. На студијама се изучавају методолошки аспекти развоја сложених софтверских и информационих система и најсавременије пратеће софтверске технологије за примену софтверског и информационог инжењерства у различитим областима. Након завршетка студијског програма кандидати се могу запослити на позицијама: инжењер за програмирање веб апликације и мобилних система, инжењер за програмирање пословних система, инжењер за развој и имплементацију заштите у рачунарским системима, и инжењер за развој софтверских модула електронског пословања. Док се програмери претежно баве кодирањем, софтверски инжењери имају сложенији задатак да анализирају потребе корисника и дизајнирају, развијају, тестирају и одржавају рачунарске апликације. Студенти, који успешно заврше студије могу се запослити у научноистраживачким институтима, и у свим организацијама које имају своје рачунарске центре у којима се развијају информациони системи, у привредним организацијама у којима се врши контрола технолошких процеса или управљање техничким системима, у низу јавих предузећа као што су ПТТ, Телеком и Електропривреда, у организацијама специјализованим за производњу рачунарске опреме и софтвера, као и у низу домаћих софтверских кућа и представништава реномираних светских произвођача и дистрибутера софтвера, којих је све више на нашем тржишту.

Компетенције дипломираних студената

Студијски програм Софтверско инжењерство омогућава студентима стицање теоријских и практичних знања из електротехнике и рачунарства, рачунарства и информатике, развоја и примене софтвера у различитим применама. Компетенције студената који заврше студијски програм Софтверско инжењерство могу се дефинисати дизајнирањем, конструкциом, испитивањем, верификацијом и одржавањем софтвера.

Кроз реализацију практичних истраживања, студијске праксе и пословних симулација студенти се оспособљавају за најсложеније операције истраживања, пројектовања, реализације и валидације пословних процеса помоћу савремених софтверских решења.

Студенти који заврше основне академске студије Софтверско инжењерство треба да  поседују опште компетенције где се могу навести инструменталне компетенције: способност анализе и синтезе софтвера, дизајнирање, развој и испитивање потпуно новог софтвера; интерперсоналне компетенције: тимски рад, способност комуникације; системске компетенције: способност примене знања у пракси, способност лаког прилагођавања новим софтверским решењима. Студенти ће поседовати и предметно-специфичне, односно стручне компетенције које се детаљно спецификују путем описа исхода учења. Исход студирања на овом студијском програму огледа се кроз способности завршених студената, који се могу запослити на позицијама: инжењер за програмирање различитих интернет апликација и мобилних система, инжењер за програмирање пословних система, инжењер за развој и имплементацију заштите у рачунарским системима и као инжењер за развој софтверских модула електронског пословања.