Контрола квалитета

Задатак Канцеларије за праћење и контролу квалитета наставног процеса је да:
Дефинише стандарде, критеријуме и индикаторе квалитета ,
Спроводи поступак евалуације педагошког рада наставника и сарадника, као и евалуацију студијских програма, наставе и услова рада,
Свакодневно прати и конролише предиспитне и испитне обавезе наставног особља,
Врши анализу статистичке пролазности, као и просечних оцена на свим испитним роковима,
Врши анализу уписаних кандидата на прву годину основних академских студија,
Обавља и друге активности које су у интересу праћења и контроле квалитета наставног процеса