МНТР Србија

Пројекти Министарства за науку и технолошки развој Србије

Број уговора
Назив пројекта
Носилац пројекта
Учесници пројекта

44007

 

 

 

Нове информационе технологије
за аналитичко одлучивање базиране
на организацији експеримента и њихова
примена у биолошким, економским,
и социолошким системима

 

Државни Универзитет
у Новом Пазару

Ћемал Долићанин-руководилац
Татјана Мирковић
Ејуб Кајан
Улфета Маровац
Александар Радаковић
Емир Угљанин
Драган Богдановић

171007

 

Физички и функционални ефекти интеракције
зрачења са електротехничким и биолошким
системима

Електротехнички факултет
у Београду

 

Предраг Осмокровиц-руководилац
Ћемал Долићанин
Ирфан Фетаховић
Един Долићанин

172001

 

 

Проучавање физичкохемијских
и биохемијских процеса у животној
средини који утичу на загађење и
истраживање могућности за
минимизирање последица

Институт за хемију,технологију
и металургију у Београду

Драган Ђорђевић- руководилац
Миланка Радуловић

 

172061

 

Комбинаторне библиотеке хетерогених
катализатора, природних производа,
модификованих природних производа
и њихових аналога

Природноматематички факултет
у Нишу Нико Радуловић-руководилац

Милан Деки

 

173027

Утицај магнетних поља и других срединских
стресора на физиолошке одговоре и
понашање различитих врста

Институт за биолошка истраживања
Синиша Станковић у Београду

Бранка Јанац- руководилац
Дејан Мирчић

174001

Динамика хибридних система сложених
структура.Механика материјала

Математички институт САНУ

Катица Хедрих – руководилац
Вера Николић
Анђелка Хедрих

174004

Микромеханицки критеријум оштећења и лома

Технолошко-металурски
факултет у Београду

Марко Ракин- руководилац
Људмила Кудрјавцева

175092

Етиологија,дијагностика,превенција,
и терапија ендемске нефропатије
и са њом повезаних тумора уротела

Медицински факултет у Нишу

Владислав Стефановиц- руководилац
Зана Долићанин

178014

Динамика структура савременог
српског језика

Филолоско-ументички факултет
у Крагујевцу

Милос Ковачевић-руководилац
Миланка Бабиц

35026

Софтверско окружење за оптимално
управљање процесом развоја квалитетног
софтвера

Државни Универзитет
у Новом Пазару

Љубомир Лазиц – руководилац
Ејуб Кајан
Џенан Авдић
Адела Црнишанин
Зенаида Шаботиц
Закариа Маамар
Никос Масторакис

179002

Индикатори и модели усклђивања породичних
и пословних улога

Филозофски факултет у Нишу

Ладимир Хедрих-руководилац
Горана Ракић-Бајић
Милена Белић

41007

Примена биомедицинског инжењеринга
у претклиницкој и клиницкој пракси

Масински факултет у Крагујевцу

Ненад Филиповиц-руководилац
Ивана Гађански

174028

Методе моделирања на више скала
са применама у биомедицини

БИОИРЦ доо Крагујевац

Милсо Којиц- руководилац
Зоран Марковић
Светлана Јеремић

172051

Развој нових и побољшање постојећих
електрохемијских, спектроскопских
и проточних метода за праћење квалитета
животне средине

Хемијски факултет у Београду

Снезана Николиц Мандиц – руководилац
Марија Илић

32023

Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних
рачунарских и комуникационих система

Државни Универзитет
у Новом Пазару

Мирослав Лутовац – руководилац
Жарко Барбарић
Иван Ђокић
Вељко Станковић
Александар Павловић
Јамес Харланд
Дана Поррат

35040

Развој савремених метода дијагностике
и испитивања машинских структура

Машински факултет у Београду

Ташко Манески – руководилац
Лана Поповиц Манески