Обезбеђење квалитета

ЦЕНТАР ЗА ОБЕЗБЕДЈЕЊЕ КВАЛИТЕТА

Центар за обезбеђење квалитета ДУНП, унапређује и развија квалитет студијских програма, наставе и научноистраживачког рада, континуирано и систематски ради на подизању нивоа квалитета свих активности на ДУНП (наставе, система оцењивања, научно-истраживачке делатности, система контроле квалитета наставе и истраживања, перманентног образовања).
Основни принципи рада Центра за контролу квалитета, који уједно чини и саставни део стратегије обезбеђења квалитета су:
• Уграђивање културе квалитета у све аспекте деловања ДУНП;
• Изградња институцијских механизама који ће гарантовати континуирана побољшања;
• Доношење годишњих и дугорочних планова активности, је усваја Сенат;
• На предлог Центра Наставно-научно веће ДУНП доноси и усваја стандарде и поступке за обезбеђење квалитета;
Поступци за обезбеђење квалитета се утврђују за сваку област обезбеђења квалитета и њима се на детаљан начин уређује поступање субјекта у систему обезбеђења квалитета универзитета.