ДЕПАРТМАН ЗА

БИОМЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Департман се бави извођењем наставе у областима рехабилитације, спорта и физичког
васпитања, као и научним истраживањима из тих области. У оквиру Депртмана за
биомедицинске науке су и Основне струковне студије Здравствене неге. Студенти
стичу знања и вештине из области основних и апликативних наука, медицинских наука,
примењивих у здравственим установама, школству, научним установама, спортским,
рекреативним и терапеутским, приватним или друштвеним установама.
Настава се изводи по модерним и флексибилним плановима и програмима и стичу се како
теоријска, тако и практична знања у одабраним областима. Мале групе, у којима се на
Департману ради, омогућавају бржи и бољи развој сваког студента понаособ. Настава
се изводи у згради универзитета као и у наствано-научним базама попут Опше болнице
Нови Пазар, Специјалне болнице за мишићне и неуромишићне болести Новопазарска бања, као и спортским установама града Новог Пазара.
На Департману за биомедицинске науке настава се изводи на основним академским
студијама (ОАС), основним струковним студијама (ОСС), мастер академским студијама (МАС) и докторским академским студијама (ДАС).

Смерови - Основне академске студије

Рехабилитација

Спорт и физичко васпитање

Смерови - Основне струковне студије

Здравствена нега

Мастер академске студије

Рехабилитација

Спорт и физичко васпитање

Докторске академске студије

Спорт и физичко васпитање

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ И УСЛОВИ УПИСА - ДЕПАРТМАН ЗА БИОМЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

На конкурс за упис у прву годину основних академских студија, могу се пријавити сви кандидати са завршеном средњом школом у трајању од 4 године.
На пријемном испиту за смер Биологија и Рехабилитација полаже се тест из предмета:
– Биологија.
На пријемном испиту за смер Спорт и физичко васпитање полаже се:
Тест из општег знања и информисаности
Провера склоности и способности
На пријемном испиту за смер ОСС Здраствена нега полаже се:
– тест из Хемије
-тест из Биологије

Информације о департману

Департман за биомедицинске науке

Шеф департмана:
Проф. др Бенин Мурић

bmuric@np.ac.rs

Друштвене мреже