lten

Обезбеђење квалитета

Центар за обезбедјење квалитета

Центар за обезбеђење квалитета ДУНП, унапређује и развија квалитет студијских програма, наставе и научноистраживачког рада, континуирано и систематски ради на подизању нивоа квалитета свих активности на ДУНП (наставе, система оцењивања, научно-истраживачке делатности, система контроле квалитета наставе и истраживања, перманентног образовања).
Основни принципи рада Центра за контролу квалитета, који уједно чини и саставни део стратегије обезбеђења квалитета су:
• Уграђивање културе квалитета у све аспекте деловања ДУНП;
• Изградња институцијских механизама који ће гарантовати континуирана побољшања;
• Доношење годишњих и дугорочних планова активности, је усваја Сенат;
• На предлог Центра Наставно-научно веће ДУНП доноси и усваја стандарде и поступке за обезбеђење квалитета;
Поступци за обезбеђење квалитета се утврђују за сваку област обезбеђења квалитета и њима се на детаљан начин уређује поступање субјекта у систему обезбеђења квалитета универзитета.

ДОКУМЕНТА:

АНКЕТЕ:

 

          ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ

          ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ОАС ХЕМИЈА

          ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ МАС ХЕМИЈА

          ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ОАС РЕХАБИЛИТАЦИЈА

          ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ МАС РЕХАБИЛИТАЦИЈА

          ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ОАС БИОЛОГИЈА

          ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ МАС БИОЛОГИЈА

          ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ДАС БИОЛОГИЈА

          ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ИАС ФАРМАЦИЈА

          ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ОАС ЕКОНОМИЈА

          ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ МАС ЕКОНОМИЈА

          ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ИАС Енглески језик и књижевност

          ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ  ИАС  Српска књижевност и језик ИАС

          ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ОАС ПРАВО

          ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ МАС ПРАВО