ДЕПАРТМАН ЗА

ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ

На овом Департману образују се студенти за области: српске књижевности и језика и енглеског језика и књижевности. Студенти стичу научна и стручна знања и вештине у складу са потребама друштва и пројектованим друштвеним развојем. Студијски програми на овом Департману осмишљени су тако да на целовит и продубљен начин оспособљавају студенте за просветну делатност, за рад у научним институтима, институцијама културе и у медијима. Студентима је омогућено стицање ширих знања и вештина у области филологије. Она их оспособљавају да решавају конкретне проблеме у области филологије. Имајући у виду значај филологије и њену инкорпорираност у све сфере живота и рада, стручњаци ових профила имају друштвено оправдане и корисне компетенције. На Департману су обједињене делатности високог образовања и научноистраживачка делатност као компоненте јединственог процеса високог образовања, који треба да оспособи студенте за препознатљиве, друштвено оправдане и корисне професије и занимања, које су од опште и фундаменталне важности за друштвени развој.

На Департману за филолошке науке настава се изводи на интегрисаним академским студијама.

Смерови - Основне академске студије

Српска књижевност и језик

Енглески језик и књижевност

Мастер академске студије

Српска књижевност и језик

Енглески језик и књижевност

Интегрисане академске студије

Српска књижевност и језик

Енглески језик и књижевност

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ И УСЛОВИ УПИСА - ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ

Право на упис у прву годину основних академских студија имају сви кандидати са завршеном средњом школом у трајању од 4 године.
Пријемни испит разликује се у зависности од смера:
На пријемном испиту за смер Српска књижевност и језик полаже се тест из предмета:
Српски језик и књижевност.
На пријемном испиту за смер Енглески језик и књижевност полаже се тест из предмета:
Енглески језик и књижевност.

 

 

Информације о департману

Департман за филолошке науке

Шеф департмана:
проф. др Александра Попин

apopin@np.ac.rs

Друштвене мреже