ФИЛОЗОФСКЕ НАУКЕ И УМЕТНОСТ

На овом Департману реализују се два студијска програма: Психологија (основне и мастер академске студије) и Васпитач у предшколским установама (основне академске студије).
Студијским програмом Психологија обједињују се делатности високог образовања и научноистраживачка делатност, као компоненте јединственог процеса високог образовања. Акценат програма је на компетентној практичној припреми студената за усвајање и демонстрацију концептуалног знања из суштинских области психологије као и на самосталности у примени статистичких метода у области друштвено-хуманистичких наука. Суштинске области укључују истраживачке методе, биолошке основе понашања, когнитивну психологију, психологију личности и индивидуалне разлике, развојну, социјалну и клиничку психологију.
Студијски програм Васпитач у предшколским установама у четворогодишњем трајању ослоњен је на најновије резултате иностраних и домаћих педагошко-психолошких истраживања свих аспеката развоја и учења деце у раном узрасту.
Општи циљ овог студијског програма је да се теоријском наставом и непосредним практичним радом стичу стручне компетенције васпитача као рефлективног практичара, особе која ће уводити нове методе, ресурсе, реализовати истраживања, евалуирати дечји напредак, али и споствени рад, у циљу подстицања идивидуалних особености предшколског детета у његовим развојним активностима и припреми за школу.

ИНФОРМАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊА
Сва обавештења

Шеф департмана:
проф. др Драган Богдановић
dbogdanovic@np.ac.rs