Inovacioni kapaciteti

Istraživački entiteti
inovacionog centra

Naziv entiteta                                                                                                     Departman


Laboratorija za audio video tehnologije                                        Departman za tehničke nauke


Laboratorija za biomedicinska istraživanja                                 Departman za biomedicinske nauke


Laboratorija za hemijska istraživanja                                             Departman za hemijsko-tehnološke nauke


Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala               Departman za tehničke nauke


Laboratory for audio video technologies                                       Departman za tehničke nauke


Laboratory for biomedical research                                                Departman za biomedicinske nauke


Laboratory for chemical research                                                    Departman za hemijsko-tehnološke nauke