Комисија за анализу ефикасности студирања и оптерећења студената

Комисија за анализу ефикасности студирања и оптерећења студената процењује ефикасност студирања и оптерећење студената у наставном процесу према одредбама Правилника о раду Комисије за анализу ефикасности студирања и оптерећења студената Државног универзитета у Новом Пазару и Пословника о раду Центра и комисија за обезбеђење квалитета Државног универзитета у Новом Пазару.

Комисија анализира ефикасност студирања на три нивоа, на нивоу високошколске установе, годинe студија и наставних предмета, у оквиру сваког студијског програма, као и на индивидуалном нивоу. Осим активности везаних за ефикасност студирања, Комисија се бави анализом оптерећења студената ради обезбеђивања њиховог оптималног радног ангажовања и ефикаснијег савладавања наставних садржаја предвиђених наставним програмом. Комисија континуирано врши процену ефикасности студирања и радног оптерећења студената у наставном процесу кроз: (1) прикупљање и обраду података о пролазности студената по предметима, годинама и студијским програмима; (2) прикупљање и обраду података неопходних за вредновање квалитета наставног процеса на нивоу предмета; (3) прикупљање и обраду података о радном оптерећењу студената, по предметима, на свим студијским програмима; (4) праћење примедби и предлога студената за побољшање ефикасности студирања; и (5) праћење примедби и предлога наставника и сарадника за побољшање ефикасности студирања. На основу ових активности предлажу се мере за уједначавање критеријума оцењивања, унапређење услова студирања и обезбеђивање оптималног радног ангажовања, чиме се постиже ефикасније савладавање наставних садржаја предвиђених наставним програмом.

Комисија сваке године врши избор најбољих дипломаца студијских програма основних струковних, основних академских и интегрисаних академских студија Државног универзитета у Новом Пазару према Правилнику о избору најбољих дипломаца Државног универзитета у Новом Пазару.

Комисија учествује у поступку признавања положених испита, стечених ЕСПБ бодова и оцена које су студенти остварили у периоду мобилности или на другој високошколској установи који се обавља према Правилнику о преношењу ЕСПБ бодова и признавању испита.

ИЗВЕШТАЈИ

Годишњи план рада за школску 2023-24. год.
Годишњи план рада за школску 2022-23. год.
Годишњи извештај о раду за школску 2022-23. год.

ДОКУМЕНТА:

Правилник о раду Комисије за анализу ефикасности студирања и оптерећења студената
Правилник о избору најбољих дипломаца Државног универзитета у Новом Пазару
Правилник о мобилности студената, преношењу ЕСПБ бодова и признавању испита
Правилник о примени ЕСПБ система бодовања на Државном универзитету у Новом Пазару