Комисија за контролу и осигурање квалитета наставе

Кoмисиja зa контролу и осигурање квалитета наставе oбeзбeђуje систeм квaлитeтa нaстaвe и кoнтинуирaнo прaти и прoцeњуje свe aспeктe квaлитeтa нaстaвe. Праћење квалитета наставног процеса обавља се према одредбама Правилника о раду Комисије за контролу и осигурање квалитета наставе на Државном универзитету у Новом Пазару и Пословника о раду Центра и комисија за обезбеђење квалитета на Државном универзитету у Новом Пазару, којима се дефинишу активности и учесници осигурања квалитета наставе. На седници Комисије за контролу и осигурање квалитета наставе, одржаној 30. 11. 2022. године донет је План рада Комисије за школску 2022/2023. годину.

Комисија за контролу и осигурање квалитета наставе врши проверу квалитета у свим областима обезбеђења квалитета наставе, најмање једном у три године. Систематско праћење и вредновање квалитета наставног процеса врши се: (1) анкетирањем студената, наставника и сарадника, за вредновања квалитета наставе; (2) анкетирањем студената, за вредновања квалитета наставника и сарадника; (3) анкетирањем дипломираних (бивших) студената, за вредновање квалитета студијских програма на високошколској установи;  (4) анкетирањем послодаваца, од којих се добијају повратне информације о компетенцији дипломираних студената, односно квалитету студијског програма високошколске установе и (5) анкетирањем наставника и сарадника о вредновању општих услова студирања, квалитета рада служби, простора, опреме и управљања  у оквиру департмана Универзитета.

Периодичним обиласцима студијских програма и предмета у циљу прикупљања података за вредновање квалитета наставе на предметима, врши се директна провера регуларности извођења теоријске и практичне наставе и провера документације: књига евиденције одржаних предавања и вежби, картони студената за евиденцију присутности, да ли се обавештења o студијским програмима (распоред испита, распоред предавања, резултати испита, наставни материјал, термини консултација, одбрана завршног рада) истичу на сајту Универзитета, праћење примедби студената, наставника и сарадника и предлагање мера за кориговање недостатака.

Контрола за осигурање квалитета наставе укључује:

  • контролу одржавања наставе према према усвојеном Плану рада и календару наставе;
  • контролу квалитета садржаја и метода наставе, наствног материјала, квалитета уџбеника, рада наставника и сарадника;
  • усклађивање исхода учења са Националним оквиром квалификација;
  • проверу регуларности извођења испита и консултација на основу јавно објављеног распореда одржавања истих.

ИЗВЕШТАЈИ

Извештај о раду Комисије за школску 2022-23. год.
План рада Комисије за школску 2023-24. год.

ДОКУМЕНТА:

Правилник о раду Комисије за контролу и осигурање квалитета наставе 2022