Obezbeđenje kvaliteta

Centar za obezbedjenje kvaliteta

     Centar za obezbeđenje kvaliteta DUNP, unapređuje i razvija kvalitet studijskih programa, nastave i naučnoistraživačkog rada, kontinuirano i sistematski radi na podizanju nivoa kvaliteta svih aktivnosti na DUNP (nastave, sistema ocenjivanja, naučno-istraživačke delatnosti, sistema kontrole kvaliteta nastave i istraživanja, permanentnog obrazovanja).

Osnovni principi rada Centra za kontrolu kvaliteta, koji ujedno čini i sastavni deo strategije obezbeđenja kvaliteta su:

  • Ugrađivanje kulture kvaliteta u sve aspekte delovanja DUNP;
  • Izgradnja institucijskih mehanizama koji će garantovati kontinuirana poboljšanja;
  • Donošenje godišnjih i dugoročnih planova aktivnosti, je usvaja Senat;
  • Na predlog Centra Nastavno-naučno veće DUNP donosi i usvaja standarde i postupke za obezbeđenje kvaliteta;

Postupci za obezbeđenje kvaliteta se utvrđuju za svaku oblast obezbeđenja kvaliteta i njima se na detaljan način uređuje postupanje subjekta u sistemu obezbeđenja kvaliteta univerziteta.