Kontrola kvaliteta

Kancelarija za praćenje i kontrolu kvaliteta nastavnog procesa

 

 

Zadatak Kancelarije za praćenje i kontrolu kvaliteta nastavnog procesa je da:

Definiše standarde, kriterijume i indikatore kvaliteta ,
Sprovodi postupak evaluacije pedagoškog rada nastavnika i saradnika, kao i evaluaciju studijskih programa, nastave i uslova rada,
Svakodnevno prati i konroliše predispitne i ispitne obaveze nastavnog osoblja,
Vrši analizu statističke prolaznosti, kao i prosečnih ocena na svim ispitnim rokovima,
Vrši analizu upisanih kandidata na prvu godinu osnovnih akademskih studija,
Obavlja i druge aktivnosti koje su u interesu praćenja i kontrole kvaliteta nastavnog procesa