ДЕПАРТМАН ЗА

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ

Департман се бави извођењем наставе у областима математике, информатике и физике, хемије, биологије као и научним истраживањима из тих области. Студенти стичу знања и вештине из области математичких, хемијских, биолошких и сродних наука, применљивих у производним и услужним делатностима, у мултидисциплинарним тимовима као и у образовним институцијама основног, средњег и високог образовања.
Настава се изводи по модерним и флексибилним плановима и програмима усклађеним са више иностраних програма и стичу се како теоријска, тако и практична знања у одабраним областима. Мале групе, у којима се на Департману ради, омогућавају бржи и бољи развој сваког студента понаособ.
На Департману за природно-математичке науке се изводи настава на основним академским студијама, мастер академским студијама и докторским академским студијама.

Смерови - Основне академске студије

Математика

Информатика и математика

Биологија

Хемија

Интегрисане академске студије

Математика

Мастер академске студије

Математика

Информатика и математика

Хемија

Биологија

Докторске академске студије

Математика

Биологија

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ И УСЛОВИ УПИСА - ДЕПАРТМАН ЗА ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ

 

Упис кандидата се врши на основу конкурса који расписује ДУНП, а спроводи Департман за природно-природно математичке науке. Да би кандидат конкурисао за упис на прву годину основних академских студија у оквиру Департмана, треба да:
• има завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању и
• полаже пријемни испит из математике, хемије и биологије, у зависности од студијског
програма.

Услови уписа на студијски програм и други битни елементи студијског програма и режима студија прописани су Статутом и Правилником о упису студената на студијске програме ДУНП.

 

 

 

 

Информације о департману

Департман за природно-математичке науке

 

Шеф департмана:
проф. др Тања Солдатовић
tsoldatovic@np.ac.rs

Друштвене мреже