Мисија и циљ

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА

Државни универзитет у Новом Пазару основан је одлуком Владе Србије 26. октобра 2006. године као седми државни универзитет у Србији, с циљем да допринесе равномернијем регионалном развоју, већој продуктивности младих научника и стручњака, правовременом и адекватном избору потребних професија и успостављању научно заснованих приоритета развоја регије.

Државни универзитет у Новом Пазару јесте једини интегрисани и први званично акредитовани универзитет у Републици Србији. Оригинални департмантски модел организације наставног процеса и динамични студијски програми, усклађени са захтевима Болоњске декларације, пружају могућност стварања увек нових и савремених профила високо-образованих стручњака значајних за развој регије, али и профила конкурентних на тржишту знања, како у земљи, тако и у иностранству.

Мисија

Мисија  Државног универзитета у Новом Пазару даје одговор зашто нам је неопходно присуство једног регионалног универзитетског центра који треба да брине о развоју регије, подизању система вредности и његовој одрживости у дужем временском периоду.

Унутрашња мисија  Државног универзитета у Новом Пазару јесте:

* продукција савремених и динамичних студијских програма, који су у потпуности  прилагођени светским стандардима и потребама друштва,
* стварање стручњака нове генерације и настојање да квалитетно високошколско образовање учини доступним свима који то желе,
* континуирано улагање у професионално усавршавање, унапређивање знања и едукацију наставника и сарадника,
* дизајнирање широког спектра могућности за усвајање знања, развој вештина и изградњу нових ставова кроз додипломске, последипломске и докторске студије,
* развој позитивног мишљења студената према учењу и савременим облицима стицања знања кроз департмански модел наставног процеса,
* награђивање рада и залагања најбољих студената и најзаслужнијих наставника за развој научне, стручне и етичке мисли.

Спољна мисија Државног универзитета у Новом Пазару јесте:

* опште друштвена улога високог образовања и подршка регионалном развоју,
* научно-техничка и културна сарадња са сличним и другим институцијама у    Републици Србији и иностранству, успостављање чврстих веза с међународним центрима у циљу добијања, израде и имплементације развојних програма и пројеката,
* давање стручне подршке својим дипломираним студентима приликом запошљавања и примене стечених знања и вештина,
* организовање јавних трибина, научних и стручних скупова, акција солидарности и континуиране едукације опште популације из значајних области јавног живота региона.

Визија

Визија  Државног универзитета у Новом Пазару објашњава какву високошколску установу у региону желимо у будућности. Основне смернице развоја универзитета зацртане у визији, у себи садрже следеће:
*  Државни универзитет у Новом Пазару тежи да прерасте у еминентну високо-образовну институцију регионалног, националног и међународног значаја, с јасним циљевима развоја будућих професија и сталним укључивањем својих чланова у решавање актуелних питања друштвеног живота у региону и држави,
* Државни  универзитет у Новом Пазару тежи да обезбеди динамично вођство, подршку и залагање за све своје чланове, а у циљу осавремењивања наставног процеса и правовременог прилагођавања на све захтеве модерног тржишта знања,
* Државни  универзитет у Новом Пазару тежи да постане значајан центар научне мисли за различите области, што планира да постигне израдом савремених и квалитетних програма усавршавања на мастер и докторским студијама и укључивањем у рад како домаћих, тако и страних експерата.

Циљеви развоја

Државни универзитет у Новом Пазару се израдом Стратегије развоја определио за један савремени приступ руковођења високошколском установом. У основи Стратегије наведени су следећи циљеви научног и стручног усавршавања, које Државни универзитет у Новом Пазару треба да достигне и одржи:

 * Пренос врхунских знања из свих области науке и уметности, а који се налазе у студијским програмима,
 * Оспособљавање студената за самостално решавање проблема применом стеченог знања и вештина,
 * Оспособљавање студената за лидерство у професији с једне и тимски рад с друге стране,
 * Стварање способности код студената за рад у интердисциплинарним пројектима коришћењем трансдисциплинарних компетенција у професији којом се баве,
 * Подстицање код студената комуникацијских спретности, што не подразумева само језичку и математичку оспособљеност, него и владање компјутерским и страним језицима, како би имали директан приступ информацијама значајним за професију и њен развој,
 * Подстицање критичког размишљања код студената кроз разумевање научних метода и елемената логике, а у сврху анализе и аргументованог просуђивања,
 * Уграђивање код студената кодекса разумевања и уважавања разлика с високим нивоима интеракција и тимског рада,
 * Изградња спремности за доношење одлука и успостављање приоритета, што директно олакшава проходност стечених знања и вештина на политичком, друштвеном, научном, стручном и културном плану,
 * Етичко размишљање и развој система вредности као појединачна и колективна обавеза свих дипломираних студената на универзитету.

Развојем интегрисаног универзитета омогућава се стварање интерактивног модела изградње регионалне лидерске позиције међу државним универзитетима у Републици Србији, чији је задатак одржавање високих стандарда у образовању, науци, стицању вештина, етици и социјалној интеграцији. Стратешке импликације глобализационих процеса, примена нових економских вредности и демографске промене у транзицији захтевају мултидимензионалан и оперативно ефикасан приступ високошколском образовању.
Реорганизација је усмерена у правцу концепта организације и вођења универзитета интегрисаног типа, какви постоје у модерном свету.
Државни универзитет у Новом Пазару, као специфичан образовни подсистем, представља аутономну и функционалну јединицу образовног система у Републици Србији. У оквиру целокупног система високошколског образовања у Републици Србији, Државни универзитет у Новом Пазару оспособљен је за ефикасну и ефективну комуникацију, а у циљу координације интегративним процесима сарадње између институција и друштва с једне, те наставника и студената с друге стране. Унапређење и професионализација научно-наставних активности, изградња научних и стручних тимова, стварање мреже експерата и научно-истраживачке делатности, представљају основне компоненте системског приступа високошколском образовању.
Државни  универзитет у Новом Пазару тежи да успостави један квалитетан и транспарентан систем вредности.
Реализација приоритетних циљева развоја могућа је једино изградњом поверења, заједничке одговорности и адекватног преузимања ризика од стране свих структура универзитета.