Misija i cilj

MISIJA,VIZIJA,CILJEVI RAZVOJA

Državni univerzitet u Novom Pazaru osnovan je odlukom vlade Srbije 26. oktobra 2006. godine kao sedmi državni Univerzitet u Srbiji, s ciljem da doprinese ravnomernijem regionalnom razvoju, većoj produktivnosti mladih naučnika i stručnjaka, pravovremenom i adekvatnom izboru potrebnih profesija i uspostavljanju naučno zasnovanih prioriteta razvoja regije.

Državni Univerzitet u Novom Pazaru jeste jedini integrisani i prvi zvanično akreditovani Univerzitet u Republici Srbiji. Originalni departmantski model organizacije nastavnog procesa i dinamični studijski programi, usklađeni sa zahtevima Bolonjske deklaracije, pružaju mogućnost stvaranja uvek novih i savremenih profila visoko-obrazovanih stručnjaka značajnih za razvoj regije, ali i profila konkurentnih na tržištu znanja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Misija

Misija Univerziteta u Novom Pazaru daje odgovor zašto nam je neophodno prisustvo jednog regionalnog univerzitetskog centra koji treba da brine o razvoju regije, podizanju sistema vrednosti i njegovoj održivosti u dužem vremenskom periodu.

Unutrašnja misija Univerziteta u Novom Pazaru jeste:

* produkcija savremenih i dinamičnih studijskih programa, koji su u potpunosti prilagođeni svetskim standardima i potrebama društva,
* stvaranje stručnjaka nove generacije i nastojanje da kvalitetno visokoškolsko obrazovanje učini dostupnim svima koji to žele,
* kontinuirano ulaganje u profesionalno usavršavanje, unapređivanje znanja i edukaciju nastavnika i saradnika,
* dizajniranje širokog spektra mogućnosti za usvajanje znanja, razvoj veština i izgradnju novih stavova kroz dodiplomske, poslediplomske i doktorske studije,
* razvoj pozitivnog mišljenja studenata prema učenju i savremenim oblicima sticanja znanja kroz departmanski model nastavnog procesa,
* nagrađivanje rada i zalaganja najboljih studenata i najzaslužnijih nastavnika za razvoj naučne, stručne i etičke misli.

Spoljna misija Univerziteta u Novom Pazaru jeste:

* opštedruštvena uloga visokog obrazovanja i podrška regionalnom razvoju,
* naučno-tehnička i kulturna saradnja sa sličnim i drugim institucijama u Republici Srbiji i inostranstvu,
* uspostavljanje čvrstih veza s međunarodnim centrima u cilju dobijanja, izrade i implementacije razvojnih programa i projekata,
* davanje stručne podrške svojim diplomiranim studentima prilikom zapošljavanja i primene stečenih znanja i veština,
* organizovanje javnih tribina, naučnih i stručnih skupova, akcija solidarnosti i kontinuirane edukacije opšte populacije iz značajnih oblasti javnog života regiona.

Vizija

Vizija Univerziteta u Novom Pazaru objašnjava kakvu visokoškolsku ustanovu u regionu želimo u budućnosti. Osnovne smernice razvoja Univerziteta zacrtane u viziji, u sebi sadrže sledeće:

 * Univerzitet u Novom Pazaru teži da preraste u eminentnu visoko-obrazovnu instituciju regionalnog, 

 * nacionalnog i međunarodnog značaja, s jasnim ciljevima razvoja budućih profesija i stalnim uključivanjem svojih članova u rešavanje aktuelnih pitanja društvenog života u regionu i državi,
 * Univerzitet u Novom Pazaru teži da obezbedi dinamično vođstvo, podršku i zalaganje za sve svoje članove, a u cilju osavremenjivanja nastavnog procesa i pravovremenog prilagođavanja na sve zahteve modernog tržišta znanja,

 * Univerzitet u Novom Pazaru teži da postane značajan centar naučne misli za različite oblasti, što planira da postigne izradom savremenih i kvalitetnih programa usavršavanja na master i doktorskim studijama i uključivanjem u rad kako domaćih, tako i stranih eksperata.

Ciljevi razvoja

Univerzitet u Novom Pazaru se izradom Strategije razvoja opredelio za jedan savremeni pristup rukovođenja visokoškolskom ustanovom. U osnovi Strategije navedeni su sledeći ciljevi naučnog i stručnog usavršavanja, koje Univerzitet u Novom Pazaru treba da dostigne i održi:

 * Prenos vrhunskih znanja iz svih oblasti nauke i umetnosti, a koji se nalaze u studijskim programima,
 * Osposobljavanje studenata za samostalno rešavanje problema primenom stečenog znanja i veština,
 * Osposobljavanje studenata za liderstvo u profesiji s jedne, i timski rad s druge strane,
 * Stvaranje sposobnosti kod studenata za rad u interdisciplinarnim projektima korišćenjem transdisciplinarnih kompetencija u profesiji kojom se bave,
 * Podsticanje kod studenata komunikacijskih spretnosti, što ne podrazumeva samo jezičku i matematičku osposobljenost, nego i vladanje kompjuterskim i stranim jezicima, kako bi imali direktan pristup informacijama značajnim za profesiju i njen razvoj,
 * Podsticanje kritičkog razmišljanja kod studenata kroz razumevanje naučnih metoda i elemenata logike, a u svrhu analize i argumentovanog prosuđivanja,
 * Ugrađivanje kod studenata kodeksa razumevanja i uvažavanja razlika s visokim nivoima interakcija i timskog rada,
 * Izgradnja spremnosti za donošenje odluka i uspostavljanje prioriteta, što direktno olakšava prohodnost stečenih znanja i veština na političkom, društvenom, naučnom, stručnom i kulturnom planu,
 * Etičko razmišljanje i razvoj sistema vrednosti kao pojedinačna i kolektivna obaveza svih diplomiranih studenata na Univerzitetu.

Razvojem integrisanog Univerziteta u Novom Pazaru omogućava se stvaranje interaktivnog modela izgradnje regionalne liderske pozicije među državnim univerzitetima u Republici Srbiji, čiji je zadatak održavanje visokih standarda u obrazovanju, nauci, sticanju veština, etici i socijalnoj integraciji. Strateške implikacije globalizacionih procesa, primena novih ekonomskih vrednosti i demografske promene u tranziciji zahtevaju multidimenzionalan i operativno efikasan pristup visokoškolskom obrazovanju.

Reorganizacija Univerziteta u Novom Pazaru usmerena je u pravcu koncepta organizacije i vođenja univerziteta integrisanog tipa, kakvi postoje u modernom svetu.

Univerzitet u Novom Pazaru, kao specifičan obrazovni podsistem, predstavlja autonomnu i funkcionalnu jedinicu obrazovnog sistema u Republici Srbiji. U okviru celokupnog sistema visokoškolskog obrazovanja u Republici Srbiji, Univerzitet u Novom Pazaru osposobljen je za efikasnu i efektivnu komunikaciju, a u cilju koordinacije integrativnim procesima saradnje između institucija i društva s jedne, te nastavnika i studenata s druge strane. Unapređenje i profesionalizacija naučnonastavnih aktivnosti, izgradnja naučnih i stručnih timova, stvaranje mreže eksperata i naučnoistraživačke delatnosti, predstavljaju osnovne komponente sistemskog pristupa visokoškolskom obrazovanju na Univerzitetu u Novom Pazaru.

Univerzitet u Novom Pazaru teži da uspostavi jedan kvalitetan i transparentan sistem vrednosti.

Realizacija prioritetnih ciljeva razvoja moguća je jedino izgradnjom poverenja, zajedničke odgovornosti i adekvatnog preuzimanja rizika od strane svih struktura Univerziteta.