МНТР Србија

Пројекти Министарства за науку и технолошки развој Србије

Број уговора
Назив пројекта
Носилац пројекта
Учесници пројекта

44007

 

 

 

Нове информационе технологије
за аналитичко одлучивање базиране
на организацији експеримента и њихова
примена у биолошким, економским,
и социолошким системима

 

Државни Универзитет
у Новом Пазару

Драган Богдановић
Александар Радаковић
Улфета Маровац
Алдина Авдић
Енес Качапор

171007

 

Физички и функционални ефекти интеракције
зрачења са електротехничким и биолошким
системима

Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Един Долићанин
Ирфан Фетаховић

172001

 

 

Проучавање физичкохемијских
и биохемијских процеса у животној
средини који утичу на загађење и
истраживање могућности за
минимизирање последица

Институт за хемију, технологију
и металургију, Универзитет у Београду


Миланка Радуловић

172011

Испитивање механизма реакција комплекса јона прелазних метала са биолошки значајним молекулима

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу

Тања Солдатовић

172015

Динамика нелинеарних физичкохемијских и биохемијских система са моделирањем и предвиђањем њихових понашања под неравнотежним условима

Факултет за физичку хемију, Универзитет  у Београду

Светлана Јеремић

172061

Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора, природних производа, модификованих природних производа и њихових аналога

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Милан Декић

173027

Утицај магнетних поља и других срединских
стресора на физиолошке одговоре и
понашање различитих врста

Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Универзитет у Београду


Дејан Мирчић

173041

Mолекуларно физиолошки биомониторинг аеробних организама заснован на одређивању биохемијских биомаркера оксидационог стреса

Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Универзитет у Београду

Наташа Ђорђевић

174012

Геометрија, образовање и визуелизација са применама

Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Никола Велимировић

174028

Методе моделирања на више скала
са применама у биомедицини

Истраживачко развојни центар за биоинжењеринг БИОИРЦ доо Крагујевац

Зоран Марковић
Светлана Јеремић

174033

Теорија графова и математичко
програмирање са применама у хемији и
рачунарству

Математички институт САНУ

Изудин Реџеповић

175092

Етиологија,дијагностика,превенција,
и терапија ендемске нефропатије
и са њом повезаних тумора уротела

Медицински факултет, Универзитет у Нишу


Зана Долићанин

179002

Индикатори и модели усклђивања породичних
и пословних улога

Филозофски факултет у Нишу


Милена Белић

35026

Софтверско окружење за оптимално
управљање процесом развоја квалитетног
софтвера

Факултет техничких наука, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Зенаида Шаботић
Алдина Авдић