НИЦ ДУНП

Програм научно истраживачког рада на Државном универзитету у Новом Пазару

Научно истраживачки центар ДУНП

Програм научно истраживачког рада на Државном универзитету у Новом Пазару (ДУНП) у периоду 2011.-2015. године заснива се на постигнутим резултатима у петогодишњем раду, пре свега у наставном процесу, опремању лабораторија и учешћу у пројектима Министарства просвете и науке, пројектима међународне сарадње, као и пројектима са привредним субјектима, државним органима и органима локалне самоуправе.
Државни универзитет је организован у десет департмана за извођење наставе на око 50 акредитиваних студијских програма. Научноистраживачки рад се реализује на департманима, научно-истраживачком центру у десет лабораторија. На развојним и научним активности ангажовано је 192 наставника и сарадника. Од тога је 102 доктора наука, 90 магистра и дипломираних стручњака. ДУНП је успоставио сарадњу са свим државним универзитетима у Србији и са неколико универзитета у иностранству, што је већ дало резултате у заједничким истраживањима, пројектима и гостовањима познатих стручњака из разних области.
План и програм научно-истраживачког рада ДУНП, као високо образовне и научно-истраживачке институције треба да допринесе равномернијем развоју Републике Србије на пољу знања и иновација.
Научно истраживачки рад интегрисаног ДУНП оријентисан је на основна и примењена истраживања. Научна поља заступљена на ДУНП су из области природно-математичких, техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких и медицинских наука и уметности. У оквиру наведених научних поља, Статутом ДУНП, дефинисане су уже научне области заступљене преко департмана и студијских програма из области права, економије, српског/босанског језика, психологије, математике, физике, биологије, хемије, пољопривредне производње, рачунарства и информатике, аудио и видео технологија, грађевинарства и архитектуре и спорта и рехабилитације.
Овај Програм је фокусиран на два основна приоритета: (1) наставак научно-истраживачког рада у оквиру већ постојећих садржаја и почетак рада на једном броју нових програма и (2) рад на побољшању услова за повећање обима и квалитета научног истраживања у наредном периоду. Наведени приоритети се односе на скуп активности које би заједнички требало да доведу до најважнијег циља, а то је да се општи квалитет научно-истраживачког рада на ДУНП битно побољша. Потребно је да пројектовано побољшање буде мерљиво, односно да се на истеку означеног периода степен испуњености постављених циљева може јасно оценити и исказати.