NIC DUNP

Program naučno istraživačkog rada na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

Naučno istraživački centar
DUNP

Program naučno istraživačkog rada na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru (DUNP) u periodu 2011.-2015. godine zasniva se na postignutim rezultatima u petogodišnjem radu, pre svega u nastavnom procesu, opremanju laboratorija i učešću u projektima Ministarstva prosvete i nauke, projektima međunarodne saradnje, kao i projektima sa privrednim subjektima, državnim organima i organima lokalne samouprave.

Državni univerzitet je organizovan u deset departmana za izvođenje nastave na oko 50 akreditivanih studijskih programa. Naučnoistraživački rad se realizuje na departmanima, naučno-istraživačkom centru u deset laboratorija. Na razvojnim i naučnim aktivnosti angažovano je 192 nastavnika i saradnika. Od toga je 102 doktora nauka, 90 magistra i diplomiranih stručnjaka. DUNP je uspostavio saradnju sa svim državnim univerzitetima u Srbiji i sa nekoliko univerziteta u inostranstvu, što je već dalo rezultate u zajedničkim istraživanjima, projektima i gostovanjima poznatih stručnjaka iz raznih oblasti.

Plan i program naučno-istraživačkog rada DUNP, kao visoko obrazovne i naučno-istraživačke institucije treba da doprinese ravnomernijem razvoju Republike Srbije na polju znanja i inovacija.

Naučno istraživački rad integrisanog DUNP orijentisan je na osnovna i primenjena istraživanja. Naučna polja zastupljena na DUNP su iz oblasti prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, društveno-humanističkih i medicinskih nauka i umetnosti. U okviru navedenih naučnih polja, Statutom DUNP, definisane su uže naučne oblasti zastupljene preko departmana i studijskih programa iz oblasti prava, ekonomije, srpskog/bosanskog jezika, psihologije, matematike, fizike, biologije, hemije, poljoprivredne proizvodnje, računarstva i informatike, audio i video tehnologija, građevinarstva i arhitekture i sporta i rehabilitacije.

Ovaj Program je fokusiran na dva osnovna prioriteta: (1) nastavak naučno-istraživačkog rada u okviru već postojećih sadržaja i početak rada na jednom broju novih programa i (2) rad na poboljšanju uslova za povećanje obima i kvaliteta naučnog istraživanja u narednom periodu. Navedeni prioriteti se odnose na skup aktivnosti koje bi zajednički trebalo da dovedu do najvažnijeg cilja, a to je da se opšti kvalitet naučno-istraživačkog rada na DUNP bitno poboljša. Potrebno je da projektovano poboljšanje bude merljivo, odnosno da se na isteku označenog perioda stepen ispunjenosti postavljenih ciljeva može jasno oceniti i iskazati.