Правне науке – наставно особље

Редовни професори:
Асистенти са докторатом:
Сарадник у настави:
Наставник страног језика: