Прописи Универзитета

СТАТУТ ДРЖАВНОГ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ ПАЗАРУ измењен и допуњен одлуком Савета бр. 4644/18-01


СТАТУТ ДРЖАВНОГ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ ПАЗАРУ


ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА И СТИЦАЊУ ЗВАЊА      НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА ДРЖАВНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ ПАЗАРУ


ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ,ВРЕМЕНУ И ПОСТУПКУ ИЗБОРА НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА И НАСТАВНИКА ВЕШТИНА НА ДРЖАВНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ ПАЗАРУ


Правилник о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗРАДУ МАСТЕР РАДА


Акт о поступању са донацијама


Акт о управљању сукобом интереса


Акт о поступању по притужбама на рад органа ДУНП


Финансијски план за 2017. годину


Финансијски план за 2018. годину


Одлука о висини школарине за 2018/2019 годину


Одлука о висини школарине за 2019/2020 годину


Одлука Савета о допуни Статута ДУНП, број: 363/20 од 13. 02. 2020. године


– Програм научно истраживачког рада установе за период 2020-2025 година