Развој каријере

Канцеларија за развој каријере и праћење дипломаца (алумни)

Циљеви КЗРК-а

Основи циљ КЗРК -а јесте да обезбеди подршку студентима и дипломцима у развоју знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљењу или наставку школовања, да оспособи одређену групу студената која ће у току студија стећи радно искуство, да обезбеди промоцију студената и дипломаца као ресурс подручја са којег они потичу у циљу бржег и квалитетнијег привредног развоја, да студенте припреми за излазак на тржиште рада након дипломирања, да их путем разних пројеката (попут Студентске праксе, посете локалним фирмама и компанија…) повеже са послодавцима и да им пружи подршку у стицању оних знања и вештина које су потребне у модерном пословном свету, да их упозна са актуелним трендовима и потребама привреде.

Задатак КЗРК -а је и да прати рад и развој дипломаца (алумниста) Државног универзитета у Новом Пазару, да поседује јединствену базу података са њиховим радним статусом као и да од њих тражи да, уколико су у могућности, пренесу своја знања и искуства студентима.

 

Задаци

 

Ради обезбеђивања делотворног система подршке студентима и дипломцима у развоју знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању или наставку образовања КЗРК има обавезу да пре свега спроводи следеће задатке:

* студентима омогућава приступ најновијим информацијама о актуелним слободним радним местима, занимањима и вештинама које интересују послодавце,
студентима пружа информације и могућности даљег образовања и могућим стипендијама у земљи и инострансту
рад на развијању способности, знања и вештина које су кључне за процес запошљавања студената и дипломаца;
повезивање заједнице студената и дипломаца са заједницом пословног света

* КЗРК помаже студентима да објективно и конструктивно размишљају о датим могућностима и да на основу чињеница и стања у којем се налазе сви привредни субјекти из њиховог окружења планирају своју будућност.

* КЗРК организује: радионице, кратке курсеве, разговоре, посете и представљања послодаваца, како бисмо помогли студентима да боље разумеју свет пословања и да савладају вештине неопходне за организовање и успешно вођење сопствене каријере.

 

 

Улога

 

Кључна улога КЗРК -а јесте:

да студентима Државног Универзитета у Новом Пазару пружи адекватну подршку у овладавању оним знањима и вештинама која ће им бити од значаја при запошљавању;
да помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми студенате за успешан прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања.

Улога КЗРК -а није да посредује у запошљавању, већ да пружи релевантне информације студентима да искористе потенцијалне могућности запошљавања у директном контакту са послодавцима и све друго што може олакшати запошљавање.

 

 

 

 

 

Услуге која пружа КЗРК

 

 

* Помоћ при састављању биографија (ЦВ), пропратних писама и пријава за посао,
* Индивидуално саветовање о развоју каријере и проблемима са којим се студенти и дипломци сусрећу,
* Савети и припреме за интервју за посао,
* Радионице, тренинзи и семинари лаких вештина за развој каријере
* Информације о слободним радним местима, праксама, волонтирању, стипендијама…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња

КЗРК остварује сарадњу, пре свих, са Студентским парламентом Државног универзитета у Новом Пазару који окупља све студенте и њихове представнике. КЗРК води рачуна да преко Студентког парламента у свој рад укључи што више студената који су одговорни у испуњавању задатих обавеза и дужности како би на самом почетку направио добар ослонац за касније активности.

КЗРК сарађује са свим органима Универзитета који су на било који начин директно повезани са студентима како би увек имали праве информације о новим могућностима које се са развојем Универзитета могу пружити студентима са циљем њиховог сталног усавршавања.

КЗРК остварује сарадњу са свим центрима и канцеларијама за развој каријере који су већ основани на свим државним универзитетима у земљи и иностранству како би на време био упознат са актуелностима и могућностима за развој и стицање нових знања.

Сарадња се остварује и са свим државним институција и организацијама које су битне за развој студената и њихово касније усавршавање и запошљавање као што су Национална служба за запошљавање, Привредна комора, удружења послодаваца и сл.

Одлука о оснивању канцеларије за развој каријере и праћење дипломаца

Контакт:

Фахрудин Муминовић
Тел:020 318 130

064 54 51 403
fmuminovic@np.ac.rs
razvojkarijere@np.ac.rc