Razvoj karijere

Kancelarija za razvoj karijere i praćenje diplomaca (alumni)

Ciljevi KZRK-a

     

      Osnovi cilj KZRK -a jeste da obezbedi podršku studentima i diplomcima u razvoju znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljenju ili nastavku školovanja, da osposobi određenu grupu studenata koja će u toku studija steći radno iskustvo, da obezbedi promociju studenata i diplomaca kao resurs područja sa kojeg oni potiču u cilju bržeg i kvalitetnijeg privrednog razvoja, da studente pripremi za izlazak na tržište rada nakon diplomiranja, da ih putem raznih projekata (poput Studentske prakse, posete lokalnim firmama i kompanija…) poveže sa poslodavcima i da im pruži podršku u sticanju onih znanja i veština koje su potrebne u modernom poslovnom svetu, da ih upozna sa aktuelnim trendovima i potrebama privrede.

Zadatak KZRK -a je i da prati rad i razvoj diplomaca (alumnista) Državnog univerziteta u Novom Pazaru, da poseduje jedinstvenu bazu podataka sa njihovim radnim statusom kao i da od njih traži da, ukoliko su u mogućnosti, prenesu svoja znanja i iskustva studentima.

Zadaci

 

Radi obezbeđivanja delotvornog sistema podrške studentima i diplomcima u razvoju znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju ili nastavku obrazovanja KZRK ima obavezu da pre svega sprovodi sledeće zadatke:

* studentima omogućava pristup najnovijim informacijama o aktuelnim slobodnim radnim mestima, zanimanjima i veštinama koje interesuju poslodavce,
studentima pruža informacije i mogućnosti daljeg obrazovanja i mogućim stipendijama u zemlji i inostranstu
rad na razvijanju sposobnosti, znanja i veština koje su ključne za proces zapošljavanja studenata i diplomaca;
povezivanje zajednice studenata i diplomaca sa zajednicom poslovnog sveta

* KZRK pomaže studentima da objektivno i konstruktivno razmišljaju o datim mogućnostima i da na osnovu činjenica i stanja u kojem se nalaze svi privredni subjekti iz njihovog okruženja planiraju svoju budućnost.

* KZRK organizuje: radionice, kratke kurseve, razgovore, posete i predstavljanja poslodavaca, kako bismo pomogli studentima da bolje razumeju svet poslovanja i da savladaju veštine neophodne za organizovanje i uspešno vođenje sopstvene karijere.

Uloga

 

Ključna uloga KZRK -a jeste:

da studentima Državnog Univerziteta u Novom Pazaru pruži adekvatnu podršku u ovladavanju onim znanjima i veštinama koja će im biti od značaja pri zapošljavanju;
da pomogne u sticanju radnog iskustva tokom studiranja i saznanja o svetu poslovanja, te da pripremi studenate za uspešan prelazak na sledeći nivo razvoja karijere nakon diplomiranja.

Uloga KZRK -a nije da posreduje u zapošljavanju, već da pruži relevantne informacije studentima da iskoriste potencijalne mogućnosti zapošljavanja u direktnom kontaktu sa poslodavcima i sve drugo što može olakšati zapošljavanje.

 

 

 

Usluge koja pruža KZRK

 

* Pomoć pri sastavljanju biografija (CV), propratnih pisama i prijava za posao,
* Individualno savetovanje o razvoju karijere i problemima sa kojim se studenti i diplomci susreću,
* Saveti i pripreme za intervju za posao,
* Radionice, treninzi i seminari lakih veština za razvoj karijere
* Informacije o slobodnim radnim mestima, praksama, volontiranju, stipendijama…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saradnja

KZRK ostvaruje saradnju, pre svih, sa Studentskim parlamentom Državnog univerziteta u Novom Pazaru koji okuplja sve studente i njihove predstavnike. KZRK vodi računa da preko Studentkog parlamenta u svoj rad uključi što više studenata koji su odgovorni u ispunjavanju zadatih obaveza i dužnosti kako bi na samom početku napravio dobar oslonac za kasnije aktivnosti.

KZRK sarađuje sa svim organima Univerziteta koji su na bilo koji način direktno povezani sa studentima kako bi uvek imali prave informacije o novim mogućnostima koje se sa razvojem Univerziteta mogu pružiti studentima sa ciljem njihovog stalnog usavršavanja.

KZRK ostvaruje saradnju sa svim centrima i kancelarijama za razvoj karijere koji su već osnovani na svim državnim univerzitetima u zemlji i inostranstvu kako bi na vreme bio upoznat sa aktuelnostima i mogućnostima za razvoj i sticanje novih znanja.

Saradnja se ostvaruje i sa svim državnim institucija i organizacijama koje su bitne za razvoj studenata i njihovo kasnije usavršavanje i zapošljavanje kao što su Nacionalna služba za zapošljavanje, Privredna komora, udruženja poslodavaca i sl.

Odluka o osnivanju kancelarije za razvoj karijere i praćenje diplomaca

Kontakt:

Fikret Halilović
Tel:
020 318 130
062 320 006
fikro_h@hotmail.com
razvojkarijere@np.ac.rc