Серија Б

НАУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ ПАЗАРУ

Серија Б:

Друштвене & хуманистичке науке

Државни универзитет у Новом Пазару је издавач часописа под називом Научне публикације Државног универзитета у Новом Пазару, Серија Б: Друштвене & хуманистичке науке.

Мисија часописа јесте да се академској јавности, решаваоцима проблема и доносиоцима одлука у кључним друштвеним и хуманитичким областима пружи прилика да своје научне и стручне радове учине доступним широј научној јавности, омогући размена искустава на плану научно-стручног рада, као и да се властитим научно-стручним издаваштвом да допринос општем друштвеном напретку.

Примарни циљ часописа јесте да објављује оригиналне научне чланке, прегледне чланке, приказе књига, приказе одржаних научних конференција и стручне чланке у релевантним областима економије, менаџмента, права, политикологије, социологије, филозофије, психологије и филологије. Само оригинални рукописи који раније нису публиковани и нису поднети за објављивање негде другде, могу бити поднети.

Динамика публиковања часописа јесте два пута годишње, у априлу и октобру месецу, на српском или енглеском језику. Рокови за слање радова Уредништву јесу 15. фебруар, за број који излази у априлу, односно 15. август, за број који излази у октобру месецу.

Сви радови који су пријављени за потенцијално објављивање у часопису предмет су двоструко анонимне и непристрасне рецензије. При том, редакција се придржава правила о међусобној анонимности аутора и рецензената. Часопис објављује само оне рукописе који су у рецензентском процесу добили две позитивне рецензије.

Уређивачка политика имплицира континуирано унапређивање квалитета часописа.У вези с тим, при одабиру радова за публиковање и њиховом класификовању, одлучујуће важни критеријуми јесу: релевантност у теоријском, методолошком и апликативном смислу, утицајност, оригиналност и јасноћа. Од аутора се очекује да поднети рукописи буду написани у складу са Упутством за ауторе Научних публикација Државног универзитета у Новом Пазару, Серија Б: Друштвене & хуманистичке науке.

Редакција

 

Издавач:
ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
Вука Караџића бб, Нови Пазар
Тел: 020/317-752

www.dunp.np.ac.rs

За издавача:
Проф. др Братислав Мирић, ректор

Главни и одговорни уредник:
Проф. др Милица Вујичић

 

 

Уредништво:

Проф. др Миладин Костић, Државни универзитет у Новом Пазару
Проф. др Александар Ћирић, Универзитет у Нишу – Правни факултет
Проф. др Милош Ковачевић, Универзитет у Крагујевцу – Филолошко-уметнички факултет
Проф. др Спасенија Ћеранић, Универзитет у Источном Сарајеву – Филозофски факултет
Проф. др Владан Петров, Универзитет у Београду – Правни факултет
Проф. др Самир Арнаутовић, Универзитет у Сарајеву – Филозофски факултет
Проф. др Бојан Крстић, Универзитет у Нишу – Економски факултет
Проф. др Лела Ристић, Универзитет у Крагујевцу – Економски факултет
Проф. др Дарко Хинић, Универзитет у Крагујевцу – Природно-математички факултет
Проф. др Марко Михић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука
Проф. др Бобан Меловић, Универзитет Црне Горе – Економски факултет
Проф. др Саша Петковић, Универзитет у Бањој Луци – Економски факултет
Доц. др Амила Пилав-Велић, Универзитет у Сарајеву – Економски факултет
Доц. др Домагој Хрушка, Универзитет у Загребу – Економски факултет
Доц. др Ана Алексић, Универзитет у Загребу – Економски факултет

 

 

Издавачки савет:

 

Проф. др Драган Богдановић, ДУНП
Проф. др Нада Вигњевић-Ђорђевић, ДУНП
Проф. др Емир Ћоровић, ДУНП
Доц. др Сенад Ганић, ДУНП
Доц. др Милош Петровић, ДУНП
Доц. др Енес Ћоровић, ДУНП
Доц. др Александра Попин, ДУНП
Доц. др Ђерђи Ердеш Кавечан, ДУНП
Доц. др Мирјана Беара, ДУНП
Доц. др Самир Манић, ДУНП
Др Ахмедин Лекпек, ДУНП
Др Алма Добарџић, ДУНП
Др Милена Белић, ДУНП
Др Семир Вехапи, ДУНП
Др Зенаида Шаботић, ДУНП

 

Секретар Уредништва:
Доц. др Ернад Кахровић

Лектура:
Доц. др Азра Мушовић
Доц. др Драгана Новаков
Доц. др Јелена Грубор Хинић
Доц. др Оливера Жижовић

Технички уредник:
Ирфан Фетаховић

 

 

 


Часопис излази два пута годишње.

 

 

 

Контакт

Издавач, Државни универзитет у Новом Пазару

За Издавача, Ректор, Проф. др Миладин Костић

Главни и одговорни уредник, Проф. др Милица Вујичић

Секретар Уредништва, Доц. др Ернад Кахровић е-маил: ekahrovic@np.ac.rs

Адреса:
Уредништво часописа Научне публикације Државног универзитета у Новом Пазару, Серија Б: Друштвене & хуманистичке науке, Државни универзитет у Новом Пазару, Вука Караџића бб, Нови Пазар, Тел +381(0)20 317-754

2021 Volumen 4

2020 Volumen 3

2019 Volumen 2

2018 Volumen 1