Serija B

NAUČNE PUBLIKACIJE DRŽAVNOG UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU

Serija B:

Društvene & humanističke nauke

Državni univerzitet u Novom Pazaru je izdavač časopisa pod nazivom Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru, Serija B: Društvene & humanističke nauke.

Misija časopisa jeste da se akademskoj javnosti, rešavaocima problema i donosiocima odluka u ključnim društvenim i humanitičkim oblastima pruži prilika da svoje naučne i stručne radove učine dostupnim široj naučnoj javnosti, omogući razmena iskustava na planu naučno-stručnog rada, kao i da se vlastitim naučno-stručnim izdavaštvom da doprinos opštem društvenom napretku.

Primarni cilj časopisa jeste da objavljuje originalne naučne članke, pregledne članke, prikaze knjiga, prikaze održanih naučnih konferencija i stručne članke u relevantnim oblastima ekonomije, menadžmenta, prava, politikologije, sociologije, filozofije, psihologije i filologije. Samo originalni rukopisi koji ranije nisu publikovani i nisu podneti za objavljivanje negde drugde, mogu biti podneti.

Dinamika publikovanja časopisa jeste dva puta godišnje, u aprilu i oktobru mesecu, na srpskom ili engleskom jeziku. Rokovi za slanje radova Uredništvu jesu 15. februar, za broj koji izlazi u aprilu, odnosno 15. avgust, za broj koji izlazi u oktobru mesecu.

Svi radovi koji su prijavljeni za potencijalno objavljivanje u časopisu predmet su dvostruko anonimne i nepristrasne recenzije. Pri tom, redakcija se pridržava pravila o međusobnoj anonimnosti autora i recenzenata. Časopis objavljuje samo one rukopise koji su u recenzentskom procesu dobili dve pozitivne recenzije.

Uređivačka politika implicira kontinuirano unapređivanje kvaliteta časopisa.U vezi s tim, pri odabiru radova za publikovanje i njihovom klasifikovanju, odlučujuće važni kriterijumi jesu: relevantnost u teorijskom, metodološkom i aplikativnom smislu, uticajnost, originalnost i jasnoća. Od autora se očekuje da podneti rukopisi budu napisani u skladu sa Uputstvom za autore Naučnih publikacija Državnog univerziteta u Novom Pazaru, Serija B: Društvene & humanističke nauke.

 – Upustvo autorima

 – Autorska izjava

 

Redakcija

Izdavač:
DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Tel: 020/317-752
www.np.ac.rs

Za izdavača:
Prof. dr Miladin Kostić, rektor

Glavni i odgovorni urednik:
Prof. dr Milica Vujičić

 

Uredništvo:

 

Prof. dr Miladin Kostić, Državni univerzitet u Novom Pazaru
Prof. dr Aleksandar Ćirić, Univerzitet u Nišu – Pravni fakultet
Prof. dr Miloš Kovačević, Univerzitet u Kragujevcu – Filološko-umetnički fakultet
Prof. dr Spasenija Ćeranić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Filozofski fakultet
Prof. dr Vladan Petrov, Univerzitet u Beogradu – Pravni fakultet
Prof. dr Samir Arnautović, Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet
Prof. dr Bojan Krstić, Univerzitet u Nišu – Ekonomski fakultet
Prof. dr Lela Ristić, Univerzitet u Kragujevcu – Ekonomski fakultet
Prof. dr Darko Hinić, Univerzitet u Kragujevcu – Prirodno-matematički fakultet
Prof. dr Marko Mihić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka
Prof. dr Boban Melović, Univerzitet Crne Gore – Ekonomski fakultet
Prof. dr Saša Petković, Univerzitet u Banjoj Luci – Ekonomski fakultet
Doc. dr Amila Pilav-Velić, Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet
Doc. dr Domagoj Hruška, Univerzitet u Zagrebu – Ekonomski fakultet
Doc. dr Ana Aleksić, Univerzitet u Zagrebu – Ekonomski fakultet

 

Izdavački savet:

 

Prof. dr Dragan Bogdanović, DUNP
Prof. dr Nada Vignjević-Đorđević, DUNP
Prof. dr Emir Ćorović, DUNP
Doc. dr Senad Ganić, DUNP
Doc. dr Miloš Petrović, DUNP
Doc. dr Enes Ćorović, DUNP
Doc. dr Aleksandra Popin, DUNP
Doc. dr Đerđi Erdeš Kavečan, DUNP
Doc. dr Mirjana Beara, DUNP
Doc. dr Samir Manić, DUNP
Dr Ahmedin Lekpek, DUNP
Dr Alma Dobardžić, DUNP
Dr Milena Belić, DUNP
Dr Semir Vehapi, DUNP
Dr Zenaida Šabotić, DUNP

 

 

Sekretar Uredništva:
Doc. dr Ernad Kahrović

Lektura:
Doc. dr Azra Mušović
Doc. dr Dragana Novakov
Doc. dr Jelena Grubor Hinić
Doc. dr Olivera Žižović

Tehnički urednik:
Irfan Fetahović

 

 


Časopis izlazi dva puta godišnje.

 

 

Kontakt

Izdavač, Državni univerzitet u Novom Pazaru

Za Izdavača, Rektor, Prof. dr Miladin Kostić

Glavni i odgovorni urednik, Prof. dr Milica Vujičić

Sekretar Uredništva, Doc. dr Ernad Kahrović e-mail: ekahrovic@np.ac.rs

Adresa:
Uredništvo časopisa Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru, Serija B: Društvene & humanističke nauke, Državni univerzitet u Novom Pazaru, Vuka Karadžića bb, Novi Pazar, Tel +381(0)20 317-754

2020 Volumen 3

2019 Volumen 2

2018 Volumen 1