WUS

WUS AUSTRIJA

Od svog osnivanja u Gracu sa statusom neprofitne organizacije, radi na unapređenju visokog obrazovanja u raznim državama širom sveta. S obzirom da je Državni univerzitet u Novom Pazaru najmlađi u Srbiji i da je jedini integrisani, WUS Austrija je pripremio paket mera podrške našem univerzitetu koji obuhvata:

Master Studies Development program (MSDP) – sa ciljem formiranja tržišno orijentisanih master programa.
E-learning centar- Infrastrukturna podrška koja će omogućiti uvođenje modernih nastavnih alata i metoda sa posebnim akcentom na elektronskom učenju (eLearning).
Podrška rukovodstvu i administraciji univerziteta sa posebnim naglaskom na osiguranju kvaliteta. U tom cilju je formirana Kancelarija za obezbeđenje kvaliteta na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, čiji zadatak jeste da pruža informacije o implementaciji sistema kvaliteta kao i podrška rukovodstvu univerziteta u kreiranju strategije obezbeđenja kvaliteta.