Pravo

Struktura studijskog programa

Studijski program osnovnih akademskih studija PRAVO traje četiri godine (8 semestara), ima ukupno 240 ESPB bodova, pripada polju društveno-humanističkih nauka i daje stručni naziv diplomirani pravnik. Metode izvođenja nastave zavise od tipa nastave: aktivna nastava, samostalni rad studenata, kolokvijumi, seminari, ispiti, domaći radovi itd. Na prvoj godini studija izučava se 8 obaveznih nastavnih predmeta. Na drugoj godini se izučava ukupno 7 nastavnih predmeta, od toga 5 obaveznih i 2 izborna koja se biraju od 3 ponuđena . Na trećoj godini  izučava se 7 nastavnih predmeta, 5 obaveznih i 2 izborna, koja se biraju od 3 ponuđena nastavna predmeta. Na četvrtoj godini  izučava se 8 nastavnih predmeta, 6 obaveznih, a 2 predmeta su izborna, koja se biraju od 3 ponuđena . Predmeti su raspoređeni ravnomerno po semestrima, shodno obimnosti predmetnih sadržaja.

 

 

Svrha studijskog programa

 

Obrazovanje studenata iz oblasti prava, na nivou osnovnih akademskih studija, koje obezbeđuje sticanje odgovarajućih kompetencija u oblasti pravne teorije, razvoja prava, funkcionisanja pravnog sistema, politike upravnog, finansijskog i budžetskog prava, ali i u okviru porodičnog i naslednog prava, kriminologije i kriminalistike, radnog i ekološkog, međunarodnog javnog, privatnog, trgovinskog prava i međunarodnih pravnih odnosa i dr.

Informacije

Šef studijskog programa:
doc. dr Senad Ganić
sganic@np.ac.rs

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara)
240 ESPB

Akademski naziv:
Diplomirani pravnik (Dipl. prav.)

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuce studente: ——– rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Pravo

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
Pravo

Ciljevi studijskog programa

Omogućiti studentima sticanje opštih i posebnih praktičnih znanja i veština neophodnih za samostalno obavljanje pravnih poslova; sticanje znanja iz pravne teorije i prakse na unutrašnje-pravnom i međunarodno-pravnom nivou s posebnim akcentom na pravo EU; sticanje neophodnih znanja iz pozitivno-pravnih disciplina; ovladavanje metodama rešavanja pravnih problema; efikasnu primenu stečenih znanja u praksi; da izborom predmeta učestvuju u kreiranju svog obrazovnog profila; visok stepen profesionalne etike; sticanje osnovnih znanja za upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija; uvođenje studenata u naučno-obrazovni proces; nastavak daljeg obrazovanja.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Uspešno razumevanje pravnih normi i pravila pravne struke; razmatranje pravnih problema i donošenje odgovarajućih odluka; kombinovanje stečenih teorijskih i praktičnih znanja u cilju analize i rešavanja konkretnih pravnih problema; mogućnost stručne i naučne komunikacije sa državnim institucijama i institucijama EU, kao i sa neposrednim privrednim okruženjem; korišćenje literature u skladu s potrebom širenja svojih znanja; osposobljenost za rad u timovima. Nakon završetka student je osposobljen za rad u pravosuđu, državnoj i javnoj upravi, lokalnoj samoupravi, preduzećima, bankama, finansijskim i drugim organizacijama, agencijama, konsultantskim kućama i dr.