Право

Структура студијског програма

Студијски програм основних академских студија ПРАВО траје четири године (8 семестара), има укупно 240 ЕСПБ бодова, припада пољу друштвено-хуманистичких наука и даје стручни назив дипломирани правник. Методе извођења наставе зависе од типа наставе: активна настава, самостални рад студената, колоквијуми, семинари, испити, домаћи радови итд. На првој години студија изучава се 8 обавезних наставних предмета. На другој години се изучава укупно 7 наставних предмета, од тога 5 обавезних и 2 изборна која се бирају од 3 понуђена . На трећој години  изучава се 7 наставних предмета, 5 обавезних и 2 изборна, која се бирају од 3 понуђена наставна предмета. На четвртој години  изучава се 8 наставних предмета, 6 обавезних, а 2 предмета су изборна, која се бирају од 3 понуђена . Предмети су распоређени равномерно по семестрима, сходно обимности предметних садржаја.

 

 

                                           Сврха студијског програма

Образовање студената из области права, на нивоу основних академских студија, које обезбеђује стицање одговарајућих компетенција у области правне теорије, развоја права, функционисања правног система, политике управног, финансијског и буџетског права, али и у оквиру породичног и наследног права, криминологије и криминалистике, радног и еколошког, међународног јавног, приватног, трговинског права и међународних правних односа и др

 

Информације

Шеф студијског програма:
доц. др Сенад Ганић
sganic@np.ac.rs

Трајање студија: 4 године (8 семестара)
240 ЕСПБ

Академски назив:
Дипломирани правник (Дипл. прав.)

Број места: —

Школарина за самофинансирајуце студенте: ——– рсд

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

Број места на студијском програму - Право.

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Право

Циљеви студијског програма

Омогућити студентима стицање општих и посебних практичних знања и вештина неопходних за самостално обављање правних послова; стицање знања из правне теорије и праксе на унутрашње-правном и међународно-правном нивоу с посебним акцентом на право ЕУ; стицање неопходних знања из позитивно-правних дисциплина; овладавање методама решавања правних проблема; ефикасну примену стечених знања у пракси; да избором предмета учествују у креирању свог образовног профила; висок степен професионалне етике; стицање основних знања за употребу информационо-комуникационих технологија; увођење студената у научно-образовни процес; наставак даљег образовања.

 

 

 

Компетенције дипломираних студената

Успешно разумевање правних норми и правила правне струке; разматрање правних проблема и доношење одговарајућих одлука; комбиновање стечених теоријских и практичних знања у циљу анализе и решавања конкретних правних проблема; могућност стручне и научне комуникације са државним институцијама и институцијама ЕУ, као и са непосредним привредним окружењем; коришћење литературе у складу с потребом ширења својих знања; оспособљеност за рад у тимовима. Након завршетка студент је оспособљен за рад у правосуђу, државној и јавној управи, локалној самоуправи, предузећима, банкама, финансијским и другим организацијама, агенцијама, консултантским кућама и др.