Univerzitetska saradnja

 

Tokom proteklih pet godina učinjeno je mnogo na uspostavljanju mreže međuuniverzitetske saradnje.

Može se reći, da je trajno opredeljenje Državnog univerziteta u Novom Pazaru, od osnivanja pa do danas, bilo je uspostavljanje, negovanje i razvijanje saradnje sa drugim Univerzitetima u Republici Srbiji kao i sa univerzitetima u inostranstvu i drugim organizacijama koje se bave visokoškolskim pitanjima.

O tome jasno svedoče zaključeni bilateralni sporazumi o saradnji sa svim univerzitetima na području Republike Srbije kao i sa područja bivše Jugoslavije i naravno veoma velikim brojem inostranih univerziteta skoro sa svih kontinenata.

Pokazatelj toga su i članstvo DUNP u Evropskoj asocijaciji univerziteta (EUA), Balkanskoj rektorskoj mreži, Dunavskoj rektorskoj konferenciji (DRC) Mediteranskoj zajednici univerziteta (UNIADRIO) i drugim organizacijama od značaja za razvoj obrazovanja, nauke i kulture.

Državni univerzitet u Novom Pazaru održava bilaterarne veze s većim brojem inostranih univerzitetskih udruženja, učestvuje u TEMPUS, CEEPUS , ERASMUS/MUNDUS i drugim programima, međunarodnim konkursima za dodelu sredstava za naučna istraživanja i razvoj obrazovnog procesa, nabavku materijalnih sredstava za unapređenje visokoškolske nastave, ostvaruje redovne kontakte i saradnju sa udruženjima za razmenu studenata radi obavljanja letnje i stručne prakse i dr.

Državni univerzitet u Novom Pazaru je bio domaćin brojnim profesorima iz inostranstva (Austrija, Francuska, Italija, Slovačka, Rusija, Belorusija, Ukrajina, Turska, Grčka, Poljska, Nemačka, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, itd.). Prilikom tih poseta, naučnici i stručnjaci, održali su više predavanja iz oblasti aktuelnih trendova u nauci i struci, širokog spektra. Fotografije na sledećim stranicama najbolje govore o tome.

Linkovi prema domaćim univerzitetima:

1. Univerzitet u Beogradu
2. Univerzitet umetnosti u Beogradu
3. Univerzitet u Novom Sadu
4. Univerzitet u Nišu
5. Univerzitet u Kragujevcu
6. Univerzitet u Prištini